Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ny satsing i eldreomsorga skal halda fleire eldre heime

Ny satsing i eldreomsorga skal halda fleire eldre heime

I vår begynte Maren Lima og Oddny Bjorland å planlegga kvardagsrehabilitering saman med ei prosjektgruppe. FOTO: Kristine M. Stensland

To nye stillingar skal bidra til at eldre i Gjesdal bur lenger heime.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.10.2016 kl 14:36

Ordet «kvardagsrehabilitering» har det siste året dukka opp fleire gongar når rådmannen eller nokon i staben hans snakkar om helse- og velferdstenestene i kommunen. Eit døme dukka opp i ei sak Gjesdalbuen nyleg skreiv om sengeplassar på Solåsheimen. Saka handla om at Gjesdal kommune skal legga ned fem sengeplassar som tidlegare er blitt selde til Sandnes.

«Å opna ei seng vil kosta over ein million kroner. Rådmannen tilrår å prioritera tidleg innsats og kvardagsrehabilitering. Det gjer han fordi ein for dei same ressursane vil nå mange fleire og ha høve til å legga til rette for at innbyggar-ane i større grad skal meistra eigne liv og få bu heime lengst mogleg. Dette vil i neste omgang førebygga behov for langtidsopphald på sjukeheimen», forklarte Berit Rosså Eie, verksemdsleiar for bu- og rehabilitering i saka.

Ti brukarar i år

Sidan i vår har ei prosjektgruppe jobba med å finna ut korleis kvardagsrehabiliteringa skal fungera. 1. november skal tankane bli sette ut i livet. Målet er at ti brukarar skal i gang med kvardagsrehabilitering før året er omme.

– Kvardagsrehabiliteringa skal gjera folk mest mogleg uavhengige av hjelp. Meistringstanken er viktig. Brukarane skal sjølve fortelja kva det er viktig for dei å få til. Det kan til dømes vera å klara å setta på kaffien sjølv, å koma seg ut for å treffa venar eller å kunna koma seg opp trappa, seier Oddny Bjorland som er verksemdsleiar for førebygging og meistring.

To stillingar

Kommunen har tilsett ein ergoterapeut og ein fysioterapeut som skal driva med kvardagsrehabiliteringa. Ergoterapeuten startar i november medan fysioterapeuten kjem tidleg neste år.

– Kva er skilnaden på kvardagsrehabilitering og vanleg heimehjelp?

– Med kvardagsrehabilitering kjem fagpersonar heim til brukaren for å driva intensiv trening, seier Bjorland, men presiserer at kvardagsrehabilitering ikkje utelukkar heimehjelp dersom det er behov for det også.

– Kva om nokon takkar nei til kvardagsrehabilitering og heller ønskjer seg andre tenester?

– Om ein er kandidat til tenesta, er det dette ein får tilbod om frå kommunen.

– Endrar dette terskelen for å få plass på Solåsheimen?

– Terskelen er den same. Men eg håper me kan ta hand om fleire av dei som kjem frå sjukehuset, heime i staden for på institusjon, seier Bjorland.

– Det er betre å bli rehabilitert der ein skal vera, enn på ein institusjon, seier Maren Lima som er leiar for prosjektgruppa.

Praktiske tiltak

Bjorland og Lima ramsar opp dusjkrakkar, handtak, fjerning av teppe og andre hindringar som mogleg tiltak ein ergoterapeut kan setta i verk for at kvardagen skal bli litt enklare.

– Brukarane vil få tett oppfølging i fire til seks veker. I starten set ein seg mål. Ein skal ha ei midtvegsevaluering og til slutt ei sluttevaluering for å finna ut om ein har nådd målet, seier Bjorland.

Samarbeid

Tanken om kvardagsrehabilitering skal bli spreidd hos alle som utfører helse- og omsorgstenester.

– Dei to som blir tilsett, skal samarbeida tett med mellom anna heimetenesta og miljøtenesta, seier Bjorland.

Lima understrekar at samarbeid med pårørande også er viktig.

– Dei eldre må få meistra det dei vil og kan klara. Kan dei til dømes måka snø, bør ikkje på-rørande gjera det for dei, seier ho.

– I staden for å handla for mor si, kan ein heller ta ho med på butikken. Når dei eldre får gjera ting, får dei brukt musklane sine, seier Bjorland.

Økonomisk gevinst

Sjølv om prosjektet inneber at kommunen må betala for to nye stillingar, trur dei at det vil gje økonomisk gevinst på sikt. Dei håper kvardagsrehabiliteringa vil utsetta behovet for heimetenester og institusjonsplass.

– Dette er tidleg innsats for å få folk til å bu heime lengst mogleg, seier Bjorland.

– Om me klarer å utsetta at nokon får hjelpebehov, er det ein stor siger, seier Lima.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!